افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۰ کارگران در هیأت وزیران تصویب شد

در جلسه هیأت وزیران با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۰، به مبلغ ماهانه مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال موافقت کردند.