تمدید اظهارنامه های سال ۱۳۹۹

رئیس سازمان دارایی وامور مالیاتی

تمدید اظهارنامه های عملکرد مالیاتی دردست بررسی است