تمدید اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۹

تمدید اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۹درحال بررسی است احتمال تمدید ۱۵تایکماه آن وجود دارد