محاسبه کسور بازنشستگی

کسور بازنشستگی، درصدی از حقوق و مزایا است که حسب مقررات برای تامین پوشش بازنشستگی و وظیفه مشترکین (مستخدمین) صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گردد.

درصدی از این وجوه توسط مستخدمین (کارکنان) و درصدی هم توسط کارفرمایان (دستگاههای محل اشتغال کارکنان) پرداخت می شود.

نرخ کسور بازنشستگی در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر به موجب ماده ١٢ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ١٣٧٩/٠٢/١٣ و مصوبه شماره ۵۵٨٨٠/ت ٢٣٣۵٨ هـ مورخ ١٣٧٩/١٢/٠٧ هیئت وزیران از تاریخ ١٣٧٩/٠٧/٠١ برابر ٢٢/۵% میباشد که ٩% آن مربوط به مستخدمین (کارکنان) میباشد و ١٣/۵% (معادل یک برابر و نیم سهم کارکنان) از آن مربوط به کارفرمایان (دستگاههای محل اشتغال کارکنان) می باشد. که از جمع حقوق و تفاوت تطبیق و مزایای مستمر و فوق العاده ها (به استثناء فوق العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه و کارانه موضوع ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) کسر و بابت سهم کارمند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود و ١٣/۵% (معادل یک برابر و نیم سهم کارکنان) از آن مربوط به کارفرمایان می باشد که از بودجه خود به صندوق
بازنشستگی واریز می شود.

مثال: حق بازنشستگی کارکنان رسمی و پیمانی تابع صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حکم فرضی عبارت
است از:
٧۴.١١۴.٠٠۶ × %٠٩ =۶.۶٧٠.٢۶٠
حق بیمه بازنشستگی سهم کارمند

٧۴.١١۴.٠٠۶ × %١٣.۵ =١٠.٠٠۵.٣٩١

حق بیمه بازنشستگی سهم دستگاه