صاحبان مشاغلی که تمایل دارند نسبت به ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ اقدام نمایند توجه داشته باشند؛

هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل [دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ تعیین مالیات مقطوع] نخواهد بود، (باستثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).