ذخیره مرخصی کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری:

با توجه به مفاد ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای کارگزین آنلاین مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

ماده ٨۴ با توجه به مفاد ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای کارگزین آنلاین مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

ماده ٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می دارد که: کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند، حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.
قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می دارد که: کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند، حداکثر نیمی از