حمایت های مالیاتی مصوبه مورخ ۸/ ۳/ ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت کرونا ؛ ابلاغی طی بخشنامه‌ها مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱- موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ باشد ونیز احکام اجرای ماده (۲۳۸ )قانون مالیاتهای مستقیم وماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دوماه تمدید می شود .

🔺۲- حکم مقرر در بند( ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک ونیم برابر افزایش می یابد .

🔺۳- برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا ، بدهی مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد وارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می گردد.

🔺۴- برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا ، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ موقوف الاجرا می شود.

🔺۵- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم وارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد ، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد .

🔺۶- بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات وعوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی ، به شرط پرداخت اصل مالیات وعوارض تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تمدید می شود.