اطلاع رسانی تاکیدی مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی عنوان ادارات امور مالیاتی در خصوص اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۴ مودیان صاحبان مشاغل

نظر به اینکه مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل ، آخر خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تعیین شده است، لذا؛

✔️با رعایت مفاد ماده ۱۵۷ قانون مذکور نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۴ خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده ، مکلف به تسلیم اظهارنامه در بررسی و پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی آن ها تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۰ بوده و پس از تاریخ فوق ، مالیات متعلقه قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود.

✔️همچنین با رعایت مفاد قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، آخرین مهلت قانونی برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده و یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیت هایی انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن مطالبه نشده است نیز ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۰ می باشد.