چگونگی بهره مندی و اعمال مالیات تکلیفی ۱۰ درصد موضوع قانون بودجه پزشکان متقاضی برخورداری از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ( تعیین مالیات مقطوع )

◾️در بند ۱۴ دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی صاحبان مشاغل آمده است ؛ میزان مالیات مقطوع پزشکانی که درعملکرد سال ۱۳۹۹ مشمول حکم بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده اند معادل،

➖مالیات تعیین شده به شرح بند ۲ این دستورالعمل ( نرخ افزایشی صفر، چهار، شش، دوازده درصد ) یا

➖مالیات مکسوره آنها

◾️هرکدام که بیشتر باشد تعیین می شود.