تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ( ۱۵۵ ) قطعه سکه اقدام نموده اند، تا پایان خرداد ماه مهلت دارند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام نمایند.

راساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، دریافت کنندگان سکه ( تا ۱۵۵ قطعه ،) مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند.

🔹از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م ، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق دستورالعمل قطعی و وفق مقررات قابل وصول می باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.

🔹آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده(۲۱۶) قانون مالیات‏های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

🔹اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه ( تا ۱۵۵ قطعه ) که تمایل به برخورداری از دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع را ندارند الزاما مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهند بود ، چرا که در صورت عدم تسلیم اظهارنامه ، برگ مالیات قطعی آنان با توجه به مالیات تعداد سکه های دریافتی صادر خواهد شد.