اقدامات کلیدی در رسیدگی به حساب فروش:

۱. بررسی و محاسبه مبلغ فروش بر اساس مالیات ارزش افزوده طی سال و مبلغ فروش طبق تراز از جهت بررسی اعمال مالیات ارزش افزوده در فاکتور فروش و گرفتن آخرین مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده
۲. تفکیک برگشت از فروش و تخفیفات و جدا کردن بخش زیر فاکتور تخفیفات
۳. مطابقت سیستم فروش و سیستم مالی
۴. انجام آزمون انقظاع زمانی فاکتور های فروش در انتهای دوره مالی و ابتدای دوره مالی بعد
۵. بررسی فاکتورهای ابطالی
۶. کنترل مطابقت موجودی کالای کاهش یافته طبق اظهارنامه و بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷. کنترل مطابقت کالای اضافه شده به انبار طبق اظهارنامه و کالای خریداری شده (هزینه های تولید)
۸. تفکیک برگشت از فروش تخفیفات و کنترل تخفیفات زیر فاکتور و تعیین تخفیفاتی که ذیل فاکتور نمی باشد.

ممکن است تمامی برگشت از فروش ها همراه با برگشت کالا نباشد.
برگشت از فروش در دو حالت ممکن است رخ دهد:
الف. کالای معیوب یا غیرمنطبق با خواسته مشتری برگشت داده شود.
ب. به منظور عدم برگشت کالا به مشخصات بالا، نرخ فروش را کمتر کنیم یا تخفیف و اعتبار خاصی در نظر بگیریم که کالا برگشت داده نشود.