شرایط برخورداری از تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ موضوع دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی

اگر سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت شما باشد نمی توانید از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند گردید

🔸اگر مدتی از سال ۱۳۹۸ فعالیت داشتید و مشمول مالیات بودید ، مالیات آن مدت برای کل سال تبدیل و آنوقت مبنای محاسبه مالیات مقطوع سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

🔸اگر مالیات سال ۱۳۹۸ شما ( برای کل سال ) قطعی نشده ، مالیات مشخصه آن سال مبنای مالیات مقطوع سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

🔸اگر سال ۱۳۹۸ فعالیت نداشته اید ( هرچند سال ۹۷ فعالیت داشته اید ) نمی توانید از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند گردید.

🔸مودیان شراکتی در سال ۱۳۹۸ ، چنانچه ترکیب شراکت آنان در سال ۱۳۹۹ تغییر نموده باشد نمی توانند از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند گردند.

🔸مودیانی که برای سال ۱۳۹۹ متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷ ( کسر هزینه های درمانی )، ۱۶۵ ( کسر خسارات وارده ) و ۱۷۲ ( کسر هزینه ها و کمک های پرداختی ) هستند، نمی توانند از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند گردند.

🔸مودیانی که مشمول گروه اول شغلی می باشند ( هم از حیث حجم فعالیت و هم نوع فعالیت ) نمی توانند از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۹ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند گردند.