تنظیم فرم تعیین مالیات مقطوع

۵- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر( ۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) تجاوز ننماید با رعایت مقررات بند ۴-۱ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه تفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی درفرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد . ما به تفاوت مالیات مطالبه شده دراجرای این بند از دستورالعمل مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

🔹۶- هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا وارائه خدمات مودی در سال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرایم متعلقه ازجمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.