مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

◾️برابر ابلاغیه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ، کلیه مهلت های قانونی که سررسید آنها تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد از جمله “مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده” نیز شامل تمدید مهلت موضوع بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ( مبنی بر تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ) خواهد بود.

◾️بنابراین مودیان مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم ( زمستان ) سال ۱۳۹۹ با احتساب تعطیلات رسمی پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه ، تا تاریخ ۱۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت.