اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ( الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری )

پیرو بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ وشماره ۲۱۰/۹۹/۷۸ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ و شماره ۲۱۰/۹۹/۵۹مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ وشماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ۱۳۹۹/۰۱/۲۰به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش وپرورش رسیده است، مبنی بر اینکه؛

🔺در بند (۳) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت ” موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری، بعد از عبارت “موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران، الحاق می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود.