برابر مصوبه ۲۴/ ۱/ ۱۴۰۰ هیات وزیران، باستناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فعالان اقتصادی زیر الزامی به ثبت نام در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ ندارند

🔸۱ . اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم

🔸۲ . اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم

🔸۳ . صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که صرفا فروشنده و ارائه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – می باشند.

🔺🔺توجه اینکه : مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲ مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم [ ۱۵ گروه شغلی ] و جزء ۲ بند ح تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور [ کلیه صاحبان حرف و مشاعل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی – شاغلین در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده ] شده اند ، مشمول تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب ۱۳۹۸ – نمی شوند. [ یعنی مکلف به ثبت نام خواهند بود ]