بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی صاحبان مشاغل و حرفی

۱) درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات ) دو سال قبل آنها و یا،

۲) آخرین درآمد قطعی شده آنها (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت)

بیش از ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مساوی یا کمتر از ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی)

به عنوان مودی گروه دوم شغلی محسوب شده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ مکلف به انجام تکالیف مقرر موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.