🔰 تعیین وضعیت مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) 🔰 تعیین وضعیت مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی )

🔳 مودیان مالیاتی فوق توجه داشته باشند ؛

⭕️ چنانچه از جمله مشمولین هر یک از گروه های شغلی اول و دوم و سوم می باشید اظهارنامه مالیاتی موردنظر را مطابق با اصول و ضوابط مقرر و مربوط به هر گروه بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م ، تکمیل و ارسال نموده و مالیات ابرازی را پرداخت نمایید.

⭕️ و اگر از جمله مودیان《 با میزان فروش کالا و خدمات تا یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹》 که امکان توافق با امور مالیاتی خود بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م را دارند می باشید با توجه به دستورالعمل تدوینی در خصوص تعیین مالیات مقطوع در بخش اظهارنامه مالیاتی پس از انتخاب گزینه موردنظر با پاسخ مثبت به سوال اینکه متقاضی استفاده از مفاد دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م هستید از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده و نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع که در نسخ اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی تعبیه گردیده اقدام نمایید.

⭕️⭕️ نکته مهم / بدیهی است حتی پس از تکمیل و ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع ، می توانید با تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اقدام ، از تعیین مالیات مقطوع انصراف داده و خواستار رسیدگی به تعیین درآمد مشمول مالیات خود برابر مقررات موجود باشید و برعکس ، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه سال ۱۳۹۹ ( در همین ایام ) اقدام نموده اید می توانید نسبت ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع به عنوان آخرین اقدام ، از اظهارنامه تسلیمی انصراف نمایید.