🔘 وزارت راه پیشنهاد خود در رابطه با معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بنادری که در منطقه آزاد هستند را به مجلس ارائه کند.

به گزارش ایلنا، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه در سـال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صـنعتی مشـابه سـرزمین اصـلی مشـمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود و این امر در مورد بنادری که به مناطق آزاد الحاق شده اند، صدق خواهد کرد، اظهار داشت:

🔺بر اساس بند “ت” از تبصـره ۶ قانون بودجه، در سـال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صـنعتی مشـابه سـرزمین اصـلی مشـمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

◾️عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با بنادری که در محدوده مناطق آزاد قرار دارند و اینگونه آنها نیز از معافیت مالیات بر ارزش افزوده محروم خواهند شد، تصریح کرد:

🔺اگر در منطقه‌ای احساس می‌شود که باید تغییری در پرداخت معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده صورت گیرد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و مطرح شد.

🔺در صورت منطقی بودن پیشنهاد و لایحه ارائه شده، مجلس شورای اسلامی مسئله را مدنظر قرار خواهد داد تا به بهترین شکل ممکن عمل و مشکل به وجود آمده حل شود.