حق اعتراض، شکایت و تجدید نظرخواهی :

◾️ بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم درصورتی که مؤدی نسبت به مالیات تعیین‌شده در مهلت قانونی، معترض باشد می‌تواند شخصا یا بوسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.