🔹مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات؛

➖۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و

🔹مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م؛

➖ظرف ۳۰ روز از تاریخ مراجعه ( ثبت اعتراض )

🔸مهلت تسلیم اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی،

➖ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ و

🔸مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۹ ق. مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اختلاف،

➖۲۰ روز پس از تسلیم اعتراض