بخشنامه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

《هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار برای کل سال مالی ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود》