◾️براساس بند ب ماده ۵ مکرر قانون صدورچک بانک‌ها مکلفند بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی نسبت به مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند.

◾️ترتیب انسداد وجوه حساب‌ها را به شرح زیر است:

🔸۱. در خصوص نحوه انتخاب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی؛ اولویت به ترتیب با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده صادر کننده چک بالاترین رقم باشد.

🔸۲. در خصوص نحوه انتخاب حساب‌های سپرده به ترتیب؛

۱) سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۲)سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت
۳)سپرده قرض‌الحسنه پس انداز
۴)قرض‌الحسنه جاری

🔸۳. در خصوص حساب‌های مشترک؛
بر مبنای سهم‌الشرکه صادرکننده در حساب‌های مشترک