بخشنامه‌ مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ◾️موضوع: موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴

◾️پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ، ۲۰۰/۹۶/۴۱مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ و ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و اصلاحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد ۲ و ۳ آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و برای اجرا ابلاغ می گردد.

🔹۱- ماده (۲) آیین نامه و تبصره های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود:

🔸ماده ۲- صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع وحجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند

۱-گروه اول
۲-گروه دوم
۳- گروه سوم

✔️الف- گروه اول: اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان
گروه اول محسوب می شوند:

١- کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان
۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یامراجع ذیربط
۳-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ، کلینیک های تخصصی
۵-صاحبان مشاغل صرافی
۶- صاحبان فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط
۷-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات
مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک وطراحی سیستم .
۸-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری ویا باربری
۹-سایر صاحبان مشاغل و حرفی که در آمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد درسال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد میباشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه بندی سال ۱۳۹۹ می باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده فروش کالا یافروش توام کالا و ارائه خدمت) آنها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی)

✔️ب – گروه دوم: سایر صاحبان مشاغل و حرفی که در آمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمدقطعی شده، ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

✔️ج: گروه سوم : صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزو گروه سوم محسوب میشوند.

🔺تبصره ۱- سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت، تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل های صنفی و حرفهای ذیربط به مودیان مالیاتی اعلام نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود. .

🔺تبصره ۲- در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ( ۵۰%) نصاب های تعیین شده مبنای گروه بندی میباشد.

🔺تبصره ۳- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، در آمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می باشد.

🔺تبصره ۴- صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین نامه در اولین سال ایجاد (تأسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

🔺تبصره ۵ – تسلیم اظهارنامه گروه های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند ، یاصاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند ) منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد.

🔹۲- در ماده ۲ آیین نامه عبارت “فرم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروههای اول، دوم و سوم) موضوع این آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد: جایگزین عبارت قبلی صدر ماده ۳ آیین نامه اجرایی یادشده می گردد. همچنین عبارت “اشخاص حقوقی و” ذیل ماده ۳ قبل از عبارت “گروه اول:” و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت “صاحبان مشاغل ” اضافه می شود.

🔹مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال ۱۴۰۰ ( ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ) اجرایی میباشد.