ابلاغیه مهم و با اهمیت مورخ ۵/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص

🔸تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از ۵ میلیارد تومان که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است مشمول رسیدگی مالیاتی نمی باشد.

🔸در اجرای بند ۱۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ، یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات ، اظهارات کتبی مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد لذا ماموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی ، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند.