بند ۹ دستورالعمل مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه و چگونگی بخشودگی جرایم مالیاتی

🔸شرط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می‌باشد.

🔸لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، “علاوه بر پرداخت بدهی آن سال،” ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد.

➖در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر [ ۹۵ به بعد ] بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه می باشد.

🔸بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

🔺🔺یعنی برای سنوات ۹۵ به بعد هم اگر مودی نتواند [ با تشخیص و قبول مدیر کل امور مالیاتی ] نسبت به ارسال فهرست معاملات اقدام نماید ، جرائم قابل بخشش مودی بخشوده خواهد شد البته با پرداخت بدهی مالیاتی اون سال .