بند ۶ دستورالعمل شماره ۵۰۲/ ۱۴۰۰/ ۲۰۰ مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مقرر در جزء ۱ بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

◾️در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در جزء ۱ بند ح تبصره ۶ یانون بودجه [ سال ۱۴۰۰ ]،

🔺علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت،

🔺مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و

🔺 ۲.۵ درصد مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت موضوع حکم ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.