قابل توجه مودیان مالیاتی صاحبان املاک اجاری 🔸بر اساس ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، در مورد شخص حقیقی ؛ 《 که هیچگونه درآمدی ندارد 》

🔸 تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ ق.م.م، برابر آنچه در قانون بودجه مقرر گردیده ( برای سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات 《 از مالیات معاف 》 و مازاد طبق مقررات ، مشمول مالیات می گردد.

🔺🔺توضیح تازه های مالیاتی اینکه با توجه به رای اخیر دبوان عدالت اداری ، شرط بهره مندی از این معافیت ، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر ( برای عملکرد ۱۳۹۹ تا پایان تیر سال ۱۴۰۰ ) می باشد