عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت ” سی برابر” اصلاح می شود.

🔹فلذا با توجه به میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۳۶ میلیون تومان، و اعمال سی برابری آن جهت تعیین مالیات #مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان مشاغل ، سقف مبلغ مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ مکلف به انجام تکالیف خود ( تکمیل و ارسال فرم درخواست تعیین مالیات مقطوع ) خواهند بود مبلغ یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان می باشد.

🔹توضیح تازه های مالیاتی اینکه این سقف برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ، مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان بوده است.