بند الحاقی ۴ از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

🔹به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا،

🔺واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و
🔺واحدهای تولیدی

🔹در سال [عملکرد] ۱۳۹۹ ، علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد [ نرخ مالیاتی ماده ۱۰۵ و ماده ۱۳۱ ق.م.م ] بخشودگی برخوردار می شوند.

🔺🔺توضیح تازه های مالیاتی اینکه ، واحدهای تولیدی که همه ولی اینکه چه واحدهای کسبی به عنوان واحدهای آسیب دیده از کرونا شناخته خواهند شد … باید منتظر بخشنامه ی آن از ناحیه سازمان امور مالیاتی بود چرا که بزودی برای اظهارنامه های عملکرد ۱۳۹۹ قابل اعمال خواهد بود .