برابر دادنامه مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

◾️حکم مقرر در ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب دوم قانون مذکور از جمله ماده ۵۷ این قانون بوده،

◾️فلذا عدم محدودیت زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۵۷ ق.م.م که مورد تاکید اظهارنظر مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶ دفتر فنی مالیاتی و نیز بخشنامه مالیاتی مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۸۴ بوده است فاقد محمل قانونی می باشد و ابطال شده است.

✍️علی ایحال همه مودیان مالیاتی املاک دارای ملک اجاری طی سال ۱۳۹۹ ، توجه داشته باشند، جهت بهره مندی از معافیت ماده ۵۷ ق.م.م ، الزاما مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ خواهند بود .