رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای [ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰ ] به ادارات کل امور مالیاتی، نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

◾️در این بخشنامه آمده است: اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال با دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:

🔹الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۰۱ / ۱۴۰۰ برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد

🔹ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۰۱ / ۰۴ / ۱۳۹۹) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد

🔸تبصره – در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد از بخشودگی موضوع این بند کسر می‌گردد.