ند ۸ از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص … ( تراکنش های بانکی ) از جمله بدیهیات اجرای آن توسط گروه های رسیدگی بوده .

🔸کارتخوان بانکی متصل به حساب بانکی مدیرعامل یا … ، در فروشگاه با پرونده مالیاتی به نام شرکت مورد استفاده قرار می گیرد .

🔸بانک مربوطه تایید نموده کارتخوان فوق در محل فروشگاه شرکت مستقر و شرکت هم تایید داشته که کارتخوان فوق در محل فروشگاه این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد .

🔸این از جمله بدیهیات بخشنامه یادشده است که واریزی های به حساب فوق ( از طریق کارتخوان ) متعلق به شرکت و باید در پرونده مالیاتی شرکت منظور و اعمال گردد .