مهلت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی

🔘 اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و نیز پرونده مالیاتی مودیانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه ننموده اند تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟

🔹برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.

🔹برابر ماده ۱۵۷ ق.م.م ، نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

🔹به عبارتی #اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی که موعد تسلیم آن [ با توجه به تمدید مقرر ] تا ۳۱ مرداد ۹۹ بوده است بایستی تا ۳۱/ مرداد / ۱۴۰۰ رسیدگی و برگ تشخیص صادر و حداکثر تا پایان آبان ( ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۰ ) ابلاغ گردد.

🔹و یا اینکه مودی حقیقی که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی نداده، آخرین مهلت رسیدگی به پرونده مالیاتی وی پایان خرداد سال ۱۴۰۰ و ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی آن نیز تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ خواهد بود