نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی موضوع بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند :

▪️۱ . تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر
▪️۲ . دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
▪️۳ . دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
▪️۴ . تسهیلات بانکی دریافتی
▪️۵ . انتقالی بین حساب‌های شخص
▪️۶ . انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
▪️۷ . تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط
▪️۸ . دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
▪️۹ . قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
▪️۱۰ . وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
▪️۱۱ . انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
▪️۱۲ . مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

🔺🔺انتقالی اول ( ردیف ۵ ) توسط خود سازمان امور مالیاتی به عنوان واریزی غیرقابل حسابرسی تلقی شده ولی برای انتقالی دوم ( ردیف ۱۱ ) “اظهارات مکتوب مودی” مبنی بر غیردرآمدی بودن آن کفایت کرده و این مامور رسیدگی کننده هست که باید با ارایه مستندات لازم، درآمدی بودن این نوع واریزی ها را اثبات نماید.