بند ۷ از تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( مصوب آذر ماه ۱۳۹۹ که در تاریخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید )بند ۷ از تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( مصوب آذر ماه ۱۳۹۹ که در تاریخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید )بند ۷ از تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( مصوب آذر ماه ۱۳۹۹ که در تاریخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید )

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده [ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ] ؛

🔹دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل … [ هر نوع خدماتی از جمله ]

➖افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک،
➖خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی،
➖تعویض پلاک خودرو،
➖فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی،
➖ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه،
➖ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت،
➖استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن

🔹را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.