ابلاغیه مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۹ دفتر بازرسی ومبارزه بافرار مالیاتی وپولشویی سازمان امور مالیاتی در خصوص رعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

نظر به اینکه به موجب قسمت صدر بند ۱۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در راستای سیاست های اصولی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد،

🔺کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی ومورد نظر را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد فوق یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.

🔺بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.

🔺لذا رعایت مفاد بند مذکور در کلیه مراحل پرونده های مالیاتی فوق مورد تاکید میباشد، بنابراین خواهشمند است دستورفرمایید در این خصوص اقدام بایسته مبذول شود.