قابل توجه مودیان مالیاتی ( جایگاه داران سوخت ) مشمول مقررات ارزش افزوده

به یاد داشته باشیم جایگاه های سوخت ( بنزین، نفت گاز، نفت سفید، سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده- CNG ) برابر قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، مشمول مقررات افزوده می باشند فلذا مکلف اند جهت تسلیم اظهارنامه دوره زمستان ۱۳۹۹ و با توجه به مبلغ حق العمل تعیین شده برای هر لیتر/مترمکعب نسبت به محاسبه ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ اقدامات لازم را به عمل آورند