تازه های مالیاتی / قابل توجه صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ، نسبت به تکمیل فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام نموده اند

بررسی جهت تایید یا عدم تایید فرم های تعیین مالیات مقطوع این دسته از صاحبان مشاغل به پایان رسیده و برای مودیانی که پیامک تایید مالیات مقطوع دریافت داشته اند برگ مالیات قطعی صادر شده است .

✍️آن دسته از مودیان که برایشان پیامک ارسال نشده ، چنین به نظر می رسد که تکمیل و ارسال فرم مالیات مقطوع سال ۹۸ آن ها مورد پذیرش قرار نگرفته و جهت بررسی نهایی توسط دفتر … در جریان تایید یا عدم تایید می باشد.

✍️در بررسی نهایی چنانچه تکمیل فرم مالیات مقطوع برخی از این مودیان مورد پذیرش قرار نگیرد ، با توجه به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ، اظهارنامه مالیاتی برآوردی توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس فعالیت و اطلاعات کسب شده از طرح جامع مالیاتی ( پایگاه های مالیاتی ) تنظیم و بر اساس آن نسبت به تعیین درآمد و مالیات سال ۱۳۹۸ اقدام خواهد شد.