روند رسیدگی عملکرد سال ۱۳۹۸ برابر ترتیبات مقرر در ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ که متضمن تبیین ماده یادشده می باشد خواهد بود.

توصیه می شود هم مودیان حقوقی و هم مودیان حقیقی که اظهارنامه مالیاتی آنان پرریسک شناخته شده و در انباره حسابرسی قرار گرفته ، ماده ۴۱ یاد شده را که شامل چهار بخش اصلی بوده و نیز حالت های ششگانه مندرج در دستورالعمل مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ که به طور اخص برای هر یک از مودیان که اظهارنامه آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد مهم می باشد دقیقا مطالعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به هر یک از اعداد و ارقام درج شده در اظهارنامه مالیاتی را ضمن تحریر در دفاتر و یا فرم های مربوط به گروه دوم و یا سوم شغلی حسب مورد تهیه نموده تا حقی از شما تضییع نشود .

✍️این را هم بدانیم که تعیین درآمد مشمول مالیات ناشی از فروش کالا و یا خدمات، با توجه به اینکه برای سال ۹۸ به بعد ، علی الراس ( اعمال فروش فرضی ) نداریم حاصل مستنداتی از جمله ابزار های پرداخت ( کارتخوان و یا درگاه های پرداخت ) ، اطلاعات موجود در سامانه معاملات مودیان و … خواهد بود.

✍️ضمنا بدانیم که این شیوه ی رسیدگی ، اولین مرتبه ی رسیدگی توسط ماموران مالیاتی می باشد و چه بسا عدم تسلط و تبحر کافی ( هم چنین از ناحیه شما ) موجباتی برای مطالبه مالیات ناعادلانه را فراهم آورد ، فلذا دانستن و آگاهی شما از چگونگی رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، برایتان مهم خواهد بود.