دستورالعمل ۲۷/ ۱۱/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین ماده ۲۹ و ۴۱ آیین نانه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ؛

◾️ترتیبات حسابرسی مالیاتی

🔹رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است.
🔹از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (۹۷) قانون تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است.

🔹لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظـایف حسابرسی و تشـخیص مالیات ( به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آیین نامه جداگانه ای پیش بینی شده است)، مشمول مقررات آیین نامـه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین­ اساس می باشند.