ابلاغیه مورخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ؛

الف : ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی ( معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار(

۱ . مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته
۲ . مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی
۳ . مهلت ارائه پروانه گمرگی ورود و ترخیص قطعی کالا

🔹ب : ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه ( در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی- نیما – ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران / تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی واردکننده )

۱ . مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته
۲ . مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی
۳ . مهلت ارائه پروانه گمرگی ورود و ترخیص قطعی کالا
۴ . سایر موارد