آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ( قابل اجرا از اول سال ۱۳۹۵ )

مشخصات دفاتر و تکالیف مودیان
مشخصات دفاتر و تکالیف مودیان
🔴 انواع دفاتر موضوع آیین نامه یادشده عبارتند از :

۱ . دفتر روزنامه
۲ . دفتر کل
۳ . دفتر روزنامه و کل مشترک
۴ . دفتر معین
۵ . سایر دفاتر

🔴 صاحبان مشاغلی که در گروه اول ( بر اساس حجم و نوع فعالیت ) قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر ( دفاتر دستی ) ، می بایست برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذیربط ثبت شده استفاده نمایند .

🔴 در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید ، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند .