ابلاغیه مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی معاونت درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص چگونگی استرداد موقت به صادرکنندگان در مهلت تعیین شده در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

طبق جزء (۱) بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ” هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷، ۲۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست . مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می باشد. ”

◾️لذا ادارات امور مالیاتی می بایست در اجرای بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۱۶/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۸ و بند ۶ دستورالعمل شماره ۵۰۳/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۹۹ از تاریخ اعلام فهرست صادرکنندگانی که بابت صادرات در سنوات ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رفع تعهد ارزی نموده اند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بارگذاری آن در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی. در صورت درخواست استرداد از سوی مودی ضمن رعایت سایر مقررات بخشنامه های فوق الذکر، در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد موقت ۸۰ درصد ( هشتاد درصد ) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب های ارائه شده توسط مودی اقدام نمایند.