بانک‌ها اگر در فروش اموال مقاومت کنند، مالیات بیشتری را متحمل می‌شوند ، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی اظهار داشت :

فهرست اموال و سهام حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان هر سال مالی همراه با عملکرد فروش آن‌ها درطی سال در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و به بانک مرکزی ارسال می‌شود. حوزه نظارت بانک مرکزی براساس رویه‌های مدون شده اقدام به بررسی و ارزیابی اموال مازاد هرکدام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌کند.

🔺پس از بررسی‌ها، فهرست مصادیق اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با آدرس و پلاک ثبتی مشخص احصاء می‌شود.

🔺در نهایت فهرست اموال مازاد بانک‌ها پس از کسراستثنائات تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون فوق، همراه با عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در کمیسیون نظارت و مقررات بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از تصویب به منظور اجرای بند (ب) و (پ) ماده (17) قانون جهت اخذ مالیات از عایدی اموال و سود سهام به سازمان امور مالیاتی کل کشور ارسال می شود.

🔺در خصوص سهام نیز ، سهام غیربانکی به بهای تمام شده به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود.