نامه مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده ( وقت ) سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

نحوه محاسبه ماخذ هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که دارای مانده بستانکاری در اظهارنامه تسلیمی می باشند.

🔺🔺 مهم برای مودیان مالیات بر ارزش افزوده که پرونده مالیاتی شان در هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و بالاتر طرح می شود .