چگونگی استفاده از ارزش معاملاتی املاک توسط ادارات مالیاتی و سایر ادارات برابر ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم؛

جلسات مقرر جهت تعیین میانگین قیمت روز هر بلوک در مناطق مختف کشور در راستای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تشکیل و در نهایت در تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ( جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۰ ) تصویب گردید.

◾️ماخذ مالیات نقل و انتقال املاک برای سال ۱۴۰۰ ، ده (۱۰) درصد میانگین قیمت روز هر بلوک ( که البته خیلی کمتر می باشد ) ، تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک می باشد .

◾️با توجه به مراتب چنانچه برای میانگین قیمت روز املاک مسکونی در یک بلوک که خود شامل سه نوع کاربری ( تجاری – اداری – مسکونی ) می باشد ، مبلغ یک میلیون تومان مصوب شده باشد ، ۱۰ درصد آن یعنی ۱۰۰ هزار تومان به عنوان ارزش معاملاتی در نظر گرفته می شود که عین همین مبلغ مبنای مالیات نقل و انتقال قرار می گیرد و سایر ادارات همچون شهرداری ها ، ثبت اسناد و املاک و … درصدی از این رقم ۱۰۰ هزار تومان را برابر مصوبه هیات وزیران ( برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و تا مصوبه بعدی ، ۲۷ درصد آن یعنی ۲۷ هزار تومان ) مبنای محاسبه و تعیین عوارض قرار می دهند.

◾️این اولین و اصلی ترین تعدیل ارزش معاملاتی برای اعمال آن توسط اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م می باشد .

◾️تعدیل بعدی که الزاما توسط همه ی ادارات و نهاد ها قابل اعمال خواهد بود ، تعدیل عرض معبر می باشد . یعنی اینکه مبلغ فوق در مثال بالا ( ۱۰۰ هزار تومان برای ادارات امور مالیاتی و ۲۷ هزار تومان برای سایر ادارات و … ) برای معبر ۲۴ متری بوده و چنانچه ملک مورد نظر در معبر ۱۰ متری واقع شده باشد ۲ درصد از تفاوت آن ( ۱۴ × ۲ = ۲۸ – جمعا ۲۸ درصد ) برای هر متر کسر خواهد شد و به مبلغ ۷۲ هزار تومان برای ادارات مالیاتی و مبلغ ۱۹ هزار و ۴۴۰ تومان برای سایر ادارات قابل استفاده خواهد بود .

◾️این دو مورد تعدیل از تعدیلات اولیه بوده و البته به همراه تعدیلات دیگر در منظور نمودن ارزش معاملاتی جهت مالیات و یا عوارض و وجوه حسب مورد قابل اعمال خواهد بود که جزییات آن در ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی با توجه به نوع ملک مقرر شده است.