ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران برای سال ۱۳۹۹

🔸مشتمل بر تعدیلات در بخش ارزش معاملاتی عرصه املاک و نیز ارزش معاملاتی انواع اعیانی به همراه تعدیلات در بخش اعیانی

✍️توضیح تازه های مالیاتی اینکه الگوی کلی ضوابط اجرایی فوق برای کل کشور یکسان بوده و فقط نرخ ها و ضرایب مندرج در آن، تفاوت هایی با سایر استان ها داشته است همچنانکه در داخل یک استان هم می تواند ( البته نه با شدت ) متفاوت باشد.