دستورالعمل مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتی های مستقیم در رابطه با ترتیبات رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸

عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ ای

🔹در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق؛

🔺انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت،
🔺سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر،
🔺سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون،
🔺گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی،
🔺حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد،

◾️با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ‌های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

◾️در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید.

◾️در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (۱-۳) اقدام نماید.