اظهارنظر مورخ ۱۶/ ۹/ ۹۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در خصوص اینکه ؛

اشخاص حقیقی مشمول مقررات ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم فارغ از حجم فعالیت مکلف به ارسال فهرست معاملات نخواهند بود.

✍️ضمنا مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد هم نیستند.